Partnerzy

Partnerzy

Współorganizatorzy

Centrum Myśli Strategicznych

Celem ustanowionej 5 sierpnia 2015 roku Fundacji „Centrum Myśli Strategicznych” jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:

 

 • działalności społecznej, naukowej, edukacyjnej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, dobrego prawodawstwa oraz świadomości gospodarczej społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności integracyjnej środowisk zawodowych, przede wszystkim w ramach środowisk ekonomistów, inżynierów i prawników;
 • stwarzania warunków rozwoju naukowego i osobowościowego młodych pokoleń;
 • współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnym profilu i misji.

Gdańska Akademia Bankowa

Gdańska Akademia Bankowa (GAB) powstała w 1992 roku jako wyodrębniona organizacyjnie i finansowo część Fundacji Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową realizująca działalność edukacyjną. GAB jest niepubliczną placówką oświatową. Od 1995 roku Gdańska Akademia Bankowa jest członkiem European Banking and Financial Services Training Association - organizacji zrzeszającej największe instytucje szkoleniowe z zakresu bankowości w Europie.

Gdańska Akademia Bankowa jest koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego oraz organizatorem corocznych seminariów:

 • Zarządzanie kapitałem w bankach
 • IT w instytucjach finansowych
 • Kongres bancassurance
 • Forum zarządzania aktywami
 • Rynek obligacji w Polsce
 • Kongres Bankowości Detalicznej
 • Kongres Consumer Finance

Rekomendacje wypracowane podczas seminariów Gdańskiej Akademii Bankowej stanowią propozycje do zbioru dziesięciu najważniejszych Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego.

Wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego GAB od 1997 roku prowadzi Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów. GAB jest jedną z trzech instytucji w Polsce uprawnioną do przeprowadzania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca EFCB.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał 27 października 1999 roku i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek prestiżowej europejskiej organizacji samorządowej europejskiego przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations), zrzeszającej siedemnaście krajowych organizacji, reprezentujących ponad 1.200 instytucji finansowych. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, koncentrując się merytorycznie na obszarze kredytu.

Partnerzy Główni

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozpoczęło działalność w 1997 roku. Powstało z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz 23 największych banków. W tym czasie stało się liderem na rynku wymiany informacji i utrzymuje tę pozycję do dziś. Celem BIK jest minimalizowanie ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu pieniężnego. Zadanie to BIK realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o historii kredytowej klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

BIK przekazuje Bankom i SKOK-om dane w formie raportów, przedstawiających sytuację kredytową Klienta, tzn.: jego bieżące i spłacone zobowiązania wobec Banków i SKOK-ów. Raporty te wzbogacane są o informacje z baz zewnętrznych m.in.: BIG InfoMonitor oraz Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Również Konsumenci mają możliwość weryfikacji, jakie dane na ich temat znajdują się w BIK. Obecnie w Systemach Wymiany Informacji BIK uczestniczy 650 instytucji, w tym ponad 540 Banków spółdzielczych, wszystkie SKOK-i oraz 43 Banki komercyjne. BIK utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami środowiska bankowego m.in. ze Związkiem Banków Polskich, regulatorami tego sektora (Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Bankowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym), a także ośrodkami naukowymi. Współpracuje z analitykami Banku Światowego, jest także aktywnym członkiem ACCIS (Europejskiego Stowarzyszenia Biur Wymiany Informacji). W ostatnim czasie Biuro rozpoczęło wymianę informacji o kredytobiorcach ze swoim niemieckim odpowiednikiem SCHUFA Holding AG. W ramach akcji edukacyjnej, BIK organizuje konferencje, dla przedstawicieli organizacji konsumenckich. W ramach działań edukacyjnych prowadzi ścisłą współpracę z Federacją Konsumentów, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszeniem na Rzecz bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP.

 

Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku. Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi.​ Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Mamy 17 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych usług w obszarze płatności elektronicznych. Obsługujemy ponad 2,5 mln transakcji doładowań telefonów online miesięcznie. Nasz System Płatności BlueCash (umożliwiający przelewy natychmiastowe) obejmuje dziś ponad 80 Banków i obsługuje ponad 150 tysięcy przelewów natychmiastowych miesięcznie Ponad 6 mln Klientów otrzymuje elektroniczne faktury generowane z naszych systemów on-line wdrożonych u kilkunastu największych dostawców usług. Rocznie przetwarzamy 3 mln płatności o łącznej wartości ponad 270 mln złotych. Tworzymy zespół najlepszych specjalistów z branży. Atmosfera i warunki pracy mają dla nas duże znaczenie. Czujemy silną więź z otoczeniem w jakim działamy. Szanujemy przyrodę i staramy się, by nasza działalność odciskała się na niej w jak najmniejszym stopniu. Płacimy pracownikom 1 zł za każdy przejechany rowerem kilometr w drodze do i z pracy. Blue Media czterokrotnie znalazła się w gronie Najlepszych Pracodawców programu prowadzonego przez firmę doradczą Aon Hewitt. Jesteśmy z Sopotu. Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

BNP Paribas Cardif w Polsce reprezentują dwie spółki ubezpieczeniowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

Na polskim rynku spółka działa od 1998 roku i posiada unikalny model biznesowy oparty na partnerstwie - współtworzy rozwiązania wraz z partnerami-dystrybutorami w różnych sektorach, którzy następnie sprzedają te produkty klientom. Firma jako pierwsza wprowadziła ubezpieczenie GAP i ubezpieczenie z tytułu utraty pracy oraz jest pionierem sprzedaży ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem telemarketingu.  Jako prekursor bancassurance w Polsce posiada bogate doświadczenie i ogromną wiedzę związaną ze wszystkimi aspektami tego rynku: od strony produktowej, dystrybucyjnej, marketingowej, a także szkoleniowej oraz operacyjnej.

BNP Paribas Cardif wchodzi w skład międzynarodowej Grupy BNP Paribas – jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

Fines S.A.

Jesteśmy operatorem sieci ponad 5000 placówek prowadzonych przez ponad 3000 agentów na terenie całego kraju. Pośredniczymy w sprzedaży 34 produkty kredytowe dla konsumentów i działalności gospodarczych, a także polis ubezpieczeniowych z oferty 7 towarzystw. Dla większości współpracujących z nami agentów jesteśmy preferowanym partnerem, zapewniającym sprawną i niezawodną obsługę procesu sprzedaży, szeroki zakres wsparcia marketingowego, szkoleniowego i prawnego oraz natychmiastowe rozliczenia finansowe.

Niezależna agencja kredytowa, lider segmentu pośrednictwa finansowego - ponad 5000 biur agencyjnych oraz 300 placówek franczyzowych w całej Polsce. Na rynku od 2005 r. Oferuje różnorodne produkty bankowe: kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, kredyty dla firm, kredyty samochodowe, pożyczki pozabankowe, a także ubezpieczenia i leasing. Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, uczestnik Programu Rzetelna Firma, laureat Programu Solidna Firma w latach 2007-2017.

Vivus

Partnerzy

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa w Polsce od 2004 roku, a swoje korzenie wywodzi z międzynarodowej austriackiej firmy. Biuro oferuje narzędzia, które pozwalają sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego przed podjęciem współpracy oraz dyscyplinować klientów, którzy nie regulują płatności.

 ERIF BIG kieruje swoje usługi zarówno do dużych firm i instytucji, średniego i małego biznesu, jak i konsumentów. Oferuje klientom bogatą bazę informacji gospodarczych. Gromadzi bowiem i udostępnia informacje o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań, ale również o nieuregulowanych płatnościach firm i konsumentów.
Korzystanie z pozytywnych i negatywnych informacji gospodarczych zawartych w bazie systemu ERIF pozwala jego klientom skutecznie wzmacniać swoje procesy oceny ryzyka. Sprawdzanie firm i konsumentów czy też ich monitoring są istotnymi działaniami prewencyjnymi, które pomagają podejmować bezpieczne i odpowiedzialne decyzje. Dzięki temu podmioty aktywnie korzystające z bazy danych rejestru mogą uniknąć współpracy z nierzetelnymi dostawcami. Jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce udostępnia co kwartał raporty z audytu bazy danych, które weryfikuje niezależny biegły rewident – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k.

Fundacja Rozwoju Rynku Finasowego

Jej misją jest troska o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Fundacja systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych oraz inicjuje dialog liderów rynku z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia regulacji prawnych eliminujących nieprawidłowości rynkowe. Stale angażuje się też w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej i promowania dobrych praktyk oraz wysokich standardów etycznych w sektorze pożyczkowym.

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego reprezentuje instytucje pożyczkowe mające ponad 60 proc. udziały w polskim rynku pożyczek pozabankowych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to jedna z najszybciej rozwijających się giełd w Europie Środkowo-Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

Główny Partner Medialny

Dziennik Gazeta Prawna

Partnerzy medialni

aleBank.pl

Miesięcznik Bank

Cashless.pl

Forsal.pl

Fintek.pl

FranczyzaBanku.pl

infoWire

Kreatorzy.eu

Loan Magazine

Loando.pl

My Company

www.nienieodpowiedzialni.pl

Outsourcing&More

OutsourcingPortal.pl

Pozyczkaportal.pl

ProMeritum

Strefa-finansow.pl

Magazyn THINKTANK

Zadluzenia.com

Zgasryzyko.pl

Do Kongresu pozostało:

Miejsce konferencji

Zobacz także